Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De e-commerce site www.maybesomeday.be (“Site”) is een online verkoopkanaal voor kleding, accessoires en lifestyle producten. Deze site is eigendom van MAYBE SOMEDAY, gevestigd in de Zandvlietsesteenweg 12, 2040 Antwerpen (België). Het BTW nummer is BE 0671.694.217.De onderliggende Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing bij elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce site (“Klant”). De Voorwaarden bepalen de rechten en de plichten van de partijen die ontstaan uit de online verkoop van de producten aangeboden op de Site. Bij het plaatsen van een bestelling via de Site van MAYBE SOMEDAY moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De klant aanvaardt de Voorwaarden door het plaatsen van een vinkje naast de zin “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden”. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door MAYBE SOMEDAY aanvaard zijn. MAYBE SOMEDAY kan op elk moment de onderliggende Voorwaarden wijzigen. MAYBE SOMEDAY behoudt zich het recht om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar website te wijzigen. Klanten hebben de vrijheid om bij een wijziging aan de Voorwaarden, hun account te de-activeren.

 

ARTIKEL 2: RECHTSBEKWAAMHEID EN AANVAARDING

De persoon die een product van MAYBE SOMEDAY wenst te kopen dient handelingsbekwaam te zijn. Indien een persoon handelingsonbekwaam is verklaard, dan kan hij geen producten kopen op de Site.

 

ARTIKEL 3: PRIJZEN

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij expliciet anders vermeld wordt. De prijzen zijn deze zoals ze worden weergegeven op de Site op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de Klant. De transportkosten worden apart aangerekend. Indien er een korting aan de Klant werd toegestaan, dan worden deze apart van de prijs afgetrokken. MAYBE SOMEDAY behoudt zich het recht om op elk moment de verkoopprijzen en de transportkosten aan te passen. De producten blijven exclusieve eigendom van MAYBE SOMEDAY tot op het ogenblik dat ze betaald zijn door de Klant, mits volledige betaling van de aankoopprijs en de kosten. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

ARTIKEL 4: AANBOD

De producten die MAYBE SOMEDAY aanbiedt, zijn deze zoals ze weergegeven worden op de Site op het ogenblik dat de Klant zijn bestelling doet en binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze producten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan op elk moment worden aangepast of ingetrokken worden door MAYBE SOMEDAY. MAYBE SOMEDAY kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over maten, kleur, beschikbaarheid of leveringstermijn, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via [email protected]. In geval de onbeschikbaarheid vastgesteld wordt op het moment dat de Klant reeds betaald heeft, dan zal MAYBE SOMEDAY onmiddellijk haar bank vragen om de betaalde bedragen terug te betalen. De Klant zal hiervan op de hoogte worden gebracht via e-mail. De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt, hangt dan af van de betalingsmethode die de Klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen. Alle producten die op de Site te koop aangeboden worden, worden zo duidelijk mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de foto’s die op de Site worden getoond, geen enkele contractuele waarde. MAYBE SOMEDAY wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijving van de producten of in de foto’s zouden kunnen optreden, denk aan lichte afwijking in de kleuren of maten.

 

ARTIKEL 5: BETALING

De aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden met Visa, Bancontact/Mister Cash of via bankoverschrijving. De betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Klant haar akkoord gegeven heeft aan MAYBE SOMEDAY. De Klant garandeert dat hij gewettigd is om online betalingen uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard om alle kosten, die voortvloeien uit de transactie, te dekken. Indien dit niet het geval is, kan MAYBE SOMEDAY de bestelling weigeren. Voor de veilige afhandeling van de online betaling werkt MAYBE SOMEDAY samen met Multisafepay. Multisafepay garandeert de Klant een uiterst veilige en vlotte afhandeling. De betaaltransacties gaan via beveiligde lijnen via Multisafepay onmiddellijk naar de vertrouwde financiële instelling. Tijdens het afrekeningsproces komt de Klant dan ook terecht op de betaalpagina’s van Multisafepay. MAYBE SOMEDAY heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar klanten. Deze worden dan ook niet opgeslagen bij MAYBE SOMEDAY. MAYBE SOMEDAY behoudt zicht het recht om elke bestelling te weigeren van een Klant waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. MAYBE SOMEDAY kan eveneens een bestelling weigeren in geval van niet betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige bestelling van de Klant.

 

ARTIKEL 6: BESTELLING

Enkel de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van MAYBE SOMEDAY, haar hosting partner of payment provider partner, vormen het bewijs van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats gevonden hebben tussen de partijen. Om een bestelling te plaatsen, gaat de klant naar de rubriek van zijn keuze en kiest hij de maat en/of kleur die hij wenst en klikt op de knop “in winkelwagen”. Zo komt het gekozen artikel “in winkelwagen” terecht. De Klant kan zijn bestelling corrigeren zolang deze zich in de winkelwagen bevindt.  Bij bevestiging van de order, dient de Klant zijn leverings- en betaalmethode te kiezen. Gedurende het hele afrekenproces wordt duidelijk getoond wat het totale bedrag is dat betaald moet worden. Door het uitvoeren van de betaling, wordt de bestelling definitief en kan deze niet meer gewijzigd worden. De Klant ontvangt via e-mail een bevestiging van zijn bestelling. Er wordt een tweede e-mail opgestuurd op het ogenblik dat zijn bestelling verstuurd wordt. MAYBE SOMEDAY behoudt zich het recht voor, in geval van een buitengewoon grote bestelling, de bestelling slechts gedeeltelijk te leveren.

 

ARTIKEL 7: LEVERING

Bij de bestelling kan de Klant kiezen voor een levering aan een bepaald adres (woonplaats, arbeidsplaats of andere).  MAYBE SOMEDAY zal zich inspannen om binnen enkele dagen de bestelling naar het gekozen adres te versturen. MAYBE SOMEDAY streeft ernaar het bestelde product binnen de 4 werkdagen te leveren. Deze leveringstermijn is slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd. Wanneer een levering laattijdig of onmogelijk zou zijn ten gevolge van overmacht of van een voorval dat voor MAYBE SOMEDAY redelijkerwijze een beletsel uitmaakt voor de uitvoering van haar verbintenissen en dat niet aan haar toerekenbaar is, behoudt MAYBE SOMEDAY zich het recht om de leveringstermijn te verlengen of de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat MAYBE SOMEDAY de onvoorzienbaarheid van deze situatie dient te bewijzen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Leveringen gebeuren voorlopig enkel op werkdagen. MAYBE SOMEDAY werkt hiervoor samen met BPost. Bpost zal zich op het gekozen adres aanbieden tijdens werkdagen tussen 8u en 18u en zal het pakje aan de geadresseerde overhandigen of aan elk ander persoon die aanwezig is op dat adres. In geval van afwezigheid, zal er een bericht achtergelaten worden in de postbus van het opgegeven adres. Hier zal bijvoorbeeld vermeld worden of het pakje bij een plaatselijk postpunt wordt geleverd of kan er een nieuwe leveringspoging aangevraagd worden. De bestelde producten worden geleverd op het adres zoals het door de Klant opgegeven werd tijdens het bestelproces . De bestellingen kunnen voorlopig enkel geleverd worden op adressen in België. MAYBE SOMEDAY behoudt  zich het recht om de bestelling op te splitsen in 1 of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten. Elke levering wordt aangekondigd via e-mail. De levering wordt vergezeld van een bon waarop de details van de geleverde goederen vermeld zijn. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkomingen bij de levering, moeten door de Klant onverwijld gemeld worden aan MAYBE SOMEDAY. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij)  de goederen fysiek in zijn bezit heeft gekregen.

 

ARTIKEL 8: HERROEPINGSRECHT EN RETOUR

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant het product heeft ontvangen, gebruik te maken van zijn herroepingsrecht. Hij moet dan binnen deze termijn MAYBE SOMEDAY op de hoogte stellen dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht. De Klant hoeft hiervoor geen reden te geven. Indien het product reeds geleverd werd, kan de Klant zijn herroepingsrecht uitoefenen via de Site, onder de rubriek “Mijn account”. Dit kan vanaf het moment dat de bestelling bij de Klant werd geleverd. Op dat ogenblik verandert de status van de bestelling naar geleverd. Alle bestellingen zijn steeds terug te vinden onder de rubriek “Mijn account” en dan verder “Mijn bestellingen”. Door te klikken op “bekijken” kan de Klant voor de betreffende bestelling een retourzending aanvragen. Het herroepingsrecht voor geleverde producten is slechts geldig als het product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 7 kalenderdagen nadat de Klant MAYBE SOMEDAY op de hoogte heeft gebracht dat hij zijn aankoop wenst te herroepen. De Klant vult het volledige retourdocument in en brengt MAYBE SOMEDAY hiervan op de hoogte. Het herroepen product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en ook de labels mogen niet verwijderd zijn. Een product dat reeds gedragen werd, zal geweigerd worden voor terugname. Het herroepen product wordt vergezeld van de originele verkoopfactuur en een volledig ingevuld retourdocument. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden, zal geweigerd worden. Zodra de 7 kalenderdagen verstreken zijn, is MAYBE SOMEDAY niet meer in staat de retour te aanvaarden en zal de retour worden teruggestuurd naar de afzender. De retour moet verstuurd worden naar het volgend adres:

MAYBE SOMEDAY - Zandvlietsesteenweg 12- 2040 Antwerpen 4 -België

De kosten en risico’s verbonden aan de retour vallen ten laste van de Klant.

De terugbetaling van de aankoop zal gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na tijdig ontvangst van de retour door MAYBE SOMEDAY. Op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven worden, strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt, zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag. Indien de klant zijn bestelling betaald heeft met een kredietkaart, zal na het nakijken van de teruggezonden producten, een credit worden uitgevoerd op de kredietkaart die de Klant heeft gebruikt bij betaling. De terugbetaling aan de Klant zal gebeuren volgens de overeengekomen modaliteiten met de bank die de kaart uitgeeft. Indien de Klant zijn bestelling heeft betaald met een andere vorm van betaling, zal de terugbetaling worden uitgevoerd via overschrijving op het bankrekeningnummer dat hij heeft vermeld op de retourbon.

 

ARTIKEL 9: GARANTIE

MAYBE SOMEDAY garandeert dat de te koop aangeboden producten geen zichtbare of onzichtbare gebreken vertonen die een normaal gebruik van het product onmogelijk of gevaarlijk maken. De Klant heeft op basis van zijn nationale wetgeving wettelijke rechten die deze garantie onverlet laat. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Ingeval de Klant beroep wenst te doen op deze waarborg, dient hij onmiddellijk contact op te nemen met MAYBE SOMEDAY. De Klant dient in ieder geval MAYBE SOMEDAY schriftelijk via de klantendienst op de hoogte te brengen van het gebrek binnen een termijn van maximum 2 maanden vanaf de dag waarop de Klant het gebrek heeft vastgesteld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Contact opnemen gebeurt via [email protected]. De waarborg is nooit van toepassing op defecten ontstaan ten gevolge van ongelukken, opzettelijke beschadiging of beschadiging door nalatigheid van de klant. Op dezelfde manier is de waarborg niet van toepassing wanneer de schade voorkomt uit sleet, transport, verkeerd gebruik, aanpassingen aan het product, niet naleven van de gebruiksinstructies (o.a.wasvoorschriften), slecht onderhoud, of elk ander incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van zes maanden volgend op datum van aankoop, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. Het verstrekken van garantie en klantenondersteuning zijn belangrijk voor MAYBE SOMEDAY. Daarom worden alle handelingen die een negatieve invloed hebben op de klantenservice verboden, zoals het doorverkopen van de producten, heretiketteren van de producten. De producten worden enkel verkocht voor privé-doeleinden.

 

ARTIKEL 10: VERANTWOORDELIJKHEID

MAYBE SOMEDAY kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor geleden directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik of de onbeschikbaarheid van de Site. MAYBE SOMEDAY kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor fouten in de foto’s of de teksten die gebruikt worden voor de productomschrijvingen. MAYBE SOMEDAY kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen wegens uitputting van voorraad of wegens redenen buiten haar controle (verstoring of staking van transport-, post-, of communicatiediensten, in geval van overstroming, brand, ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het netwerk.)

 

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT

In geval van enig geschil is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing.

 

ARTIKEL 12: PRIVACYBELEID

De Klant vindt meer informatie over de politiek van de gebruikers- en privacy policy terug onder “Privacy Policy” rubriek.

 

ARTIKEL 13: OVERIGE

Koopavonden (Fashion Parties) hebben voorrang op online orders. Als de Klant tijdens een koopavond hetzelfde product op hetzelfde moment aankoopt en het product is niet meer voorradig, dan krijgt de Klant van de koopavond voorrang. MAYBE SOMEDAY contacteert de online Klant zo snel mogelijk om het geld terug te storten of de Klant kan ook een ander order plaatsen.

 

 

 

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren - klik op manage cookies om deze te accepteren. Manage cookies