SUMMER HOLIDAY : WE ZIJN ER EVEN TUSSENUIT, ORDERS WORDEN VANAF 25/07 OPGESTUURD

Privacy policy

Hierna volgen de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van deze website. U dient deze belangrijke informatie aandachtig te lezen vooraleer U uw bezoek van deze website verder zet.

 

Algemeen

U bezoekt een website van MAYBE SOMEDAY, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Antwerpen  met ondernemingsnummer BE 0671.694.217.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op uw toegang / gebruik hiervan.  Door deze website te bezoeken / te gebruiken geeft u aan in te stemmen met de voorwaarden van huidige User’s and Privacy Policy.  Voor zover U een geregistreerde gebruiker van deze website bent, hebben de bepalingen van algemene verkoopsvoorwaarden van MAYBE SOMEDAY waardoor U gebonden bent, voorrang in geval van tegenstrijdigheid met huidige User’s and Privacy Policy.

De voorwaarden van huidige User’s and Privacy Policy kunnen worden gewijzigd door MAYBE SOMEDAY en deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op uw toegang tot / gebruik van deze website na dergelijke wijziging. U wordt derhalve geacht deze User’s and Privacy Policy op regelmatige wijze te consulteren.

 

Gebruik van de website

U bevestigt en verklaart deze website te gebruiken als een goede huisvader en aanvaardt dat u verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor elk gebruik van deze website (bv. het verrichten van een transactie, plaatsen van een bestelling) door uzelf en door diegene die uw login-informatie gebruiken.

De informatie die u overmaakt aan MAYBE SOMEDAY’s servers (bv. per e-mail of via de pagina’s van deze website) zal niet onwettelijk zijn of op andere wijze ongeschikt voor openbaarmaking. U zal alle redelijke inspanningen leveren om virussen of andere contaminerende of vernietigende elementen te scannen en te verwijderen alvorens informatie over te maken aan MAYBE SOMEDAY’s servers.

Deze website kan hyperlinks naar websites of webpagina’s van derden bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. 

MAYBE SOMEDAY heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of pagina’s en is in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan en levert in dit verband geen enkele garantie.  Het plaatsen van links door MAYBE SOMEDAY houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze website of webpagina’s en de hierop van toepassing zijn de voorwaarden en de huidige User’s and Privacy Policy is hierop niet van toepassing.

MAYBE SOMEDAY zal alle redelijke inspanningen leveren om te verzekeren dat deze website vrij is van virussen en andere technische defecten en dat alle persoonlijke informatie die u bezorgt, wordt beveiligd.  Echter, wegens de aard van het Internet en het feit dat dit geen beveiligd systeem is, kunnen er omstandigheden bestaan waarin zich vergissingen / nalatigheden in de informatie / virussen of technische defecten in deze website voordoen die resulteren uit omstandigheden waarover MAYBE SOMEDAY redelijkerwijze geen controle heeft (inbegrepen maar niet beperkt tot indringing, wijziging, besmetting, vernietiging van eender welk deel van deze website door een derde).

Bijgevolg kan MAYBE SOMEDAY geenszins garanderen dat deze website vrij is van virussen / technische defecten en dat de persoonlijke informatie die U bezorgt niet wordt onderschept door derden.

 

Informatie en toegankelijkheid / beschikbaarheid

MAYBE SOMEDAY zal alle redelijke inspanningen leveren teneinde te verzekeren dat deze website 24 uur per dag toegankelijk / beschikbaar is doch kan dit geenszins garanderen.

Alle informatie op deze website wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verschaft.  MAYBE SOMEDAY zal alle redelijke inspanningen leveren om te verzekeren dat de informatie op deze website correct is op de dag van publicatie.  De informatie op deze website wordt verschaft “zoals ze is” zonder enige garantie m.b.t. de juistheid/nauwkeurigheid hiervan. MAYBE SOMEDAY is op geen enkele wijze verantwoordelijk / aansprakelijk voor de onjuistheid / onbetrouwbaarheid van deze informatie. 

MAYBE SOMEDAY behoudt zich het recht voor de inhoud / voorstelling / toegankelijkheid / beschikbaarheid van eender welk deel van deze website op eender welk moment en zonder voorafgaandelijke schriftelijke kennisgeving te verwijderen / wijzigingen / verbeteren / actualiseren.

 

Auteursrecht en eigendom

MAYBE SOMEDAY of derden die op deze website informatie verschaffen zijn hiervan eigenaar en behouden alle rechten (van (intellectuele) eigendom, auteursrecht, merken of andere) op de databanken toegankelijk via deze website en op alle materiaal op deze website (hierin begrepen maar niet beperkt tot teksten, beelden, merken, handelsnamen).

Het is u uitsluitend toegestaan enige informatie van deze website geheel of gedeeltelijk te downloaden, herdistribueren /  onttrekken voor uw privaat, niet-commercieel gebruik.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend worden behouden door MAYBE SOMEDAY.  Behoudens de in deze User’s and Privacy Policy uitdrukkelijk verleende rechten, kan uw toegang tot en gebruik van deze website op geen enkele wijze worden beschouwd als de verlening (door implicatie, uitsluiting of op andere wijze) van eender welke licentie / gebruiksrecht van deze website en de hierin vervatte items, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van MAYBE SOMEDAY.

Voor alle duidelijkheid, behoudens de uitdrukkelijk verleende rechten, is het strikt verboden het geheel / een deel van deze website te kopiëren / vertalen / aan te passen / wijzigen / distribueren / commercieel exploiteren, in eender welke vorm of op eender welke wijze (elektronisch, mechanisch of op andere wijze).

Elke inbreuk van het hierboven beschreven kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

 

Aansprakelijkheid

Gelet op het voorgaande is MAYBE SOMEDAY niet verantwoordelijk / aansprakelijk voor eender welke schade – rechtstreekse (hierin begrepen maar niet beperkt tot technische problemen) of onrechtstreekse (hierin begrepen maar niet beperkt tot verlies van gegevens, winst, omzet, cliënteel) – of verlies ongeacht de oorzaak (contractueel, buiten contractueel of andere) / oorsprong / aard,  die het gevolg is van / op eender welke wijze verbonden is met :

  • De onnauwkeurigheid / onjuistheid / onvolledigheid van de informatie die wordt verstrekt op / via deze website of het gebruik van dergelijke informatie;
  • De gebruikers eigen uitrusting, het Internet zelf, eender welke publieke lijnen / netwerken van operatoren;
  • Indringing door een derde met als gevolg een wijziging van de informatie op deze website of een besmetting (bv. door middel van een virus) of de vernietiging van het geheel of een deel van deze website;
  • Eender welke vertraging / dataverlies / schade in het kader van de transmissie tussen deze website en de ontvanger;
  • De toegang / gebruik of de onmogelijkheid tot toegang / gebruik of vertraging in de toegang / gebruik van deze website (hierin begrepen maar niet beperkt tot het gebruik of de onmogelijkheid daartoe van eender welke component van deze website voor de verkoop van voertuigen);
  • Elk handelen of niet handelen door MAYBE SOMEDAY of derden.

MAYBE SOMEDAY’s aansprakelijkheid zal in ieder geval worden beperkt / uitgesloten voor zover als toegelaten door het toepasselijk recht.

Indien, onverminderd het voorgaande, MAYBE SOMEDAY’s aansprakelijkheid wordt weerhouden voor eender welk verlies / schade ten gevolge van of op eender welke wijze verbonden met het gebruik van deze website of van haar inhoud, zal MAYBE SOMEDAY’s aansprakelijkheid in geen geval het bedrag overschrijden dat aan geregistreerde gebruikers werd aangerekend met het oog op het gebruik van deze website.

 

Schadeloosstelling

U zal MAYBE SOMEDAY vrijwaren voor eender welke vordering tegen MAYBE SOMEDAY door derden ten gevolge van uw bezoek / gebruik van deze website.

 

Privacy

MAYBE SOMEDAY zal alle persoonlijke informatie die u ons bezorgt met de grootste zorg behandelen.  MAYBE SOMEDAY hecht veel belang aan het vertrouwen dat u in onze onderneming stelt door deze website te bezoeken.

Huidige User’s and Privacy Policy betreft het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens via deze website.

Door het bezoek / gebruik van deze website geeft u aan in te stemmen met de voorwaarden van het privacy-beleid van MAYBE SOMEDAY.

De informatie verkregen via deze website en in het bijzonder via het registratieformulier, zal worden verwerkt. MAYBE SOMEDAY is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens verkregen via deze website.

De door u achtergelaten persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen (de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 die de richtlijn 95/46/CE van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en haar uitvoeringsbesluiten) en opgenomen in een geautomatiseerd bestand.

MAYBE SOMEDAY gebruikt cookies.  Cookies zijn te beschouwen als data die de MAYBE SOMEDAY server naar uw browser stuurt die dit vervolgens op de harde schijf van uw computer kan zetten. Cookies stellen MAYBE SOMEDAY in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot deze website alsmede om terugkerende bezoekers beter van dienst te kunnen zijn.  De  cookies bevatten geen persoonlijke informatie. In uw browser-instellingen kunt U de mogelijkheid om cookies te ontvangen, uitschakelen.

De persoonsgegevens verkregen via deze website zullen uitsluitend worden aangewend voor de volgende doeleinden :

  • Klantenbeheer : administratie van het cliënteel, bestelling van product via deze website, leveringen, facturatie
  • Om u te informeren over producten of diensten aangeboden door MAYBE SOMEDAY, voor direct marketing en reclame;
  • Om na te gaan op welke wijze deze website wordt gebruikt en om informatie te verwerven die ons toelaat deze website te optimaliseren en de inhoud hiervan aan te passen zo dat deze beter zou beantwoorden aan uw specifieke noden en om verbeteringen aan producten en diensten aan te brengen.

MAYBE SOMEDAY zal uw persoonsgegevens niet overmaken aan derden zonder uw voorafgaandelijk schriftelijk akkoord tenzij MAYBE SOMEDAY hiertoe gedwongen wordt door de toepasselijke regelgeving of tenzij dit nodig is voor de afhandeling van een bod / bestelling / aankoop door middel van deze website.

MAYBE SOMEDAY zal enkel gebruik maken van je telefoonnummer in geval je niet per e-mail bereikbaar bent.

Elke nieuwsbrief van MAYBE SOMEDAY voorziet de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden.

Geen enkel technologisch systeem is volledig veilig (bestand tegen hackers en dergelijke) voor wat betreft het verschaffen van persoonsgegevens (per telefoon of over het internet). MAYBE SOMEDAY levert evenwel alle redelijke inspanningen om de niet toegelaten toegang tot / oneigenlijk gebruik van / onthulling van uw persoonsgegevens te voorkomen en de risico’s dienaangaande te minimaliseren.

U heeft een recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens.  U heeft het recht om kosteloos en zonder enige motivering te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing-doeleinden. Indien uw desbetreffende persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan U kosteloos de verbetering of verwijdering ervan vragen of U verzetten tegen de verwerking ervan.  Via [email protected] kunt U uw aanvraag tot inzage, correctie, verwijdering of verzet richten tot onze informatiedienst. Als U vragen zou hebben aangaande deze User’s and Privacy Policy blijft MAYBE SOMEDAY ter uwer beschikking en kan u ons contacteren op het volgend adres [email protected].

 

Toepasselijk recht

Huidige User’s and Privacy Policy wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

 

Toevoeging privacy policy 07/05/2018

Uw persoonsgegevens worden door MAYBE SOMEDAY verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (om nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen via [email protected]. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

MAYBE SOMEDAY verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Verwerkingsdoeleinden

MAYBE SOMEDAY verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst van de Algemene Verordening

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de MAYBE SOMEDAY groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks MAYBE SOMEDAY verbonden zijn of met enige andere partner van MAYBE SOMEDAY;

MAYBE SOMEDAY garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [email protected]

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - [email protected]).

 

 

We gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren - klik op manage cookies om deze te accepteren. Manage cookies